infoline

 

Logo promocyjne Gepard Biznesu 2015

znak_primus

kat

Ogólne Warunki Gwarancji – załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży

Renol Sp. z o.o  
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI  
§ 1

Firma Renol Sp. z o.o. w Złotowie , ul. Kujańska 10 g zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.
1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty dostawy i wynosi.
2. Gwarant na swoje wyroby i usługi udziela 12 miesięcznej gwarancji.
3. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 2

Gwarant odpowiada przed Nabywca wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku: – nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, – nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu, – nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, – uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady, – uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), – wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.
Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta.

§3

Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia: – jakiejkolwiek modyfikacji produktu, – ingerencji osób nieuprawnionych, – jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.

§4

1.Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w § 2 i § 3 jest podstawa do nie uznania reklamacji produktu.
Ogólne Warunki Gwarancji – załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży
2.W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania produktu do Nabywcy.  3.Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany.

§ 5

Podstawa przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienia łącznie następujących warunków: 1. Pisemnego ewentualnie za pośrednictwem fax-u lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę zawierającego: nazwę towaru,  datę zakupu, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu. 2. Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem.

§ 6

1. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, dostawy części zamiennych, wymiany na nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach technicznych. 2. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych. 3. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta. 4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia reklamowanych produktów na podstawie zweryfikowanej faktury przewoźnika (spedytora). 5. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancja. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłata manipulacyjna w wysokości kosztów Gwaranta.

§7

1. W przypadku przyjęcia reklamacji przed dokonaniem wymiany towaru, jego naprawy lub zwrotu kosztów Nabywca zobowiązany jest zwrócić reklamowany produkt w stanie kompletnym. 2. Reklamowany produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę.

§8

1. Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki. 2. Przyjęcie produktu w celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant potwierdza odpowiednio podpisanym i ostemplowanym pokwitowaniem. Przyjęcie to w żadnym razie nie oznacza uznania reklamacji za zasadna.

§9

1. Realizacja reklamacji poprzez naprawę będzie następowała w terminie do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji dla towarów  krajowych i 60 dni w przypadku towarów zagranicznych. 2. Terminy określone w pkt.1 nie maja zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Reklamującego za reklamowany produkt powyżej 7 dni od upływu terminu płatności. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Reklamującego zaległości płatniczych w pełnej wysokości Gwarant ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpoznania i realizacji roszczeń gwarancyjnych z tego powodu nie wstrzymuje terminu biegu udzielonej gwarancji. 3. W przypadku opóźnienia w płatności za reklamowany produkt przekraczającej 60 dni licząc od terminu płatności wskazanej w dokumencie sprzedaży, udzielona gwarancja wygasa. W tej sytuacji wygasają tez roszczenia gwarancyjne z tytułu wcześniejszych przyjętych zgłoszeń gwarancyjnych a Gwarant może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży reklamowanego produktu.

§ 10

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu rekompensaty roszczeń Nabywcy z tytułu gwarancji.

§11

1. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

§ 12

1. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji. 2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

stopka_renol logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo