infoline

 

Logo promocyjne Gepard Biznesu 2015

znak_primus

kat

Nadrzędnym celem w działalności firmy Renol Sp. z o.o. w Złotowie jest zapewnienie najwyższego  poziomu jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług wyrobów  przy zachowaniu warunków prawnych, rynkowych i wymagań klientów.

Nasza spółka dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania odbiorców i w tym celu:

 • świadczy usługi zawsze na ustalonym, ustabilizowanym poziomie jakości
 • przestrzega warunków Umowy i realizacji dostaw.

Firma Renol Sp. z o.o. dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy oraz ocenia ryzyka związane z działalnością spółki.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

 • zachowanie wysokiego poziomu jakości pracy i usług, który jest głównym celem działalności wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych
 • cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie
 • doskonalenie metod wytwarzania, środków produkcji i wyposażenia kontrolno-pomiarowego odbywa się w sposób ciągły
 • dostarczane wyroby są zawsze zgodne ze specyfikacją uzgodnioną z odbiorcą
 • wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymagań wynikających ze stosowania w Spółce systemu zapewnienia jakości.

Zarząd Spółki Renol Sp. z o.o. w Złotowie realizuje politykę jakości przez kreatywne podejście do zarządzania przez jakość, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • promocji świadomości jakościowej
 • kultury jakości
 • powszechnego aktywnego udziału pracowniczego
 • motywacji jakościowej

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

Prezes Zarządu

Aleksander Fryza

wydanie II

data wydania : 27.02.2018

 

stopka_renol logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo