infoline

 

Logo promocyjne Gepard Biznesu 2015

znak_primus

kat

REGULAMIN SPRZEDAŻY RENOL SP. Z O.O. – ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR  01/12/2015 z dnia 07.12.2015

Renol Sp. z o.o.
REGULAMIN SPRZEDAŻY

§ 1. Postanowienia ogólne oraz definicje

1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki sprzedaży, dostawy oraz płatności znajdujące zastosowanie do Produktów oferowanych przez Renol Sp. z o.o. w zakresie umów sprzedaży / dostawy realizowanych na terenie Polski i na rzecz Kupujących z siedzibą na terenie Polski.
2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
1) „Renol Sp. z o.o.” – Renol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie
(77-400) przy ul. Kujańskiej 10g, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000372613, posiadająca numer NIP 7671687714 oraz numer REGON 301631555;
2) „Kupujący” – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.), który złożył zamówienie na Produkt;
3) „Produkt” – rzecz ruchoma lub usługa oferowana Renol Sp. z o.o. mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży / dostawy, zgodnie z Regulaminem;
4) „Zamówienie” – zamówienie złożone przez Kupującego
5) „Warunki” – warunki sprzedaży, dostawy oraz płatności za Produkty Renol Sp. z o.o., zgodnie
z Regulaminem;
6) „Strony” – Renol Sp. z o.o. oraz Kupujący łącznie;
7) „OWG” – Ogólne Warunki Gwarancji udzielane przez Renol Sp. z o.o.;
8) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Sprzedaży Renol Sp. z o.o.
3. Renol Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176, ze zm.).
4. Warunki określone w niniejszym Regulaminie obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży / dostawy zawartych przez Renol Sp. z o.o. z Kupującymi, chyba że Strony zawierając umowę wyraźnie wyłączyły stosowanie postanowień Regulaminu bądź poszczególne jej warunki ustaliły w sposób odmienny. Ustalenie odmiennych warunków musi być potwierdzone między Stronami w formie pisemnej.
5. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz potwierdza, że akceptuje jego treść i uznaje go za prawnie wiążący.
6. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.renol.pl w postaci pliku PDF z możliwością pobrania. W wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Renol Sp. z o.o.

§ 2. Oferta

Zawarte w katalogach, cennikach lub innych dokumentach właściwości poszczególnych artykułów produkowanych przez Renol Sp. z o.o. (rysunki, rozmiary, ciężar, kolor i inne) mają jedynie charakter informacyjny i w efekcie końcowym mogą różnić się od artykułów dostarczonych przez Renol Sp. z o.o. Niezależnie od powyższego Renol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w oferowanych produktach, które uzna za niezbędne z przyczyn technicznych lub technologicznych. W braku odmiennych postanowień, katalogi, cenniki lub inne dokumenty zawierające przedstawienie artykułów przez oferowanych przez Renol Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 3.Składanie zamówień

1. Sprzedaż i dostawa Produktów odbywają się na podstawie pisemnego Zamówienia złożonego przez Kupującego. Każde Zamówienie zawiera datę, dane – pieczątkę (nazwę, adres, nr NIP)
i podpis Kupującego oraz specyfikację Produktów będących przedmiotem sprzedaży lub dostawy obejmującą:
1) nazwę,
2) numer katalogowy,
3) kolorystykę,
4) ilość sztuk,
5) cenę jednostkową oraz całkowitą,
6) termin i sposób dostawy,
7) termin zapłaty ceny,
8) ewentualne uwagi mające na celu uszczegółowienie Zamówienia.
2. Wyjątkiem są zamówienia od znanych firm , z którymi spółka współpracuje od samego początku , od których można nie stosować postanowień § 3 . Wskazane jest potwierdzenie odmiennego sposobu składania zamówień zgodnie z § 1 ust. 4 .
3. W przypadku zamówień Produktów według indywidualnie określonych parametrów, Zamówienie winno dodatkowo zawierać rysunki i dane techniczne niezbędne do realizacji Zamówienia. Renol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do realizacji Zamówienia. Wszelkie dokumenty zawierające rysunki lub dane techniczne dostarczone przez Kupującego stanowią przez cały czas realizacji Zamówienia jego własność. Rysunki i dane techniczne będą wykorzystywane przez Renol Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji Zamówienia; przy czym mogą być kopiowane lub utrwalane na innych nośnikach tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia; oraz podlegają bezzwłocznemu zwrotowi po zakończeniu realizacji Zamówienia, chyba że co innego wynika z okoliczności umowy zawartej z Kupującym.
4. Zamówienie winno być złożone w taki sposób, by jego treść pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie przedmiotu Zamówienia. Ewentualna niezgodność dostarczonego Produktu ze złożonym Zamówieniem wynikająca z okoliczności leżących po stronie Kupującego nie jest skuteczna wobec Renol Sp. z o.o. i Renol Sp. z o.o. nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
5. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza, że przysługują mu ewentualne prawa do patentu, wzoru użytkowego w stosunku do zamówionego Produktu i zrealizowanie Zamówienia przez Renol Sp. z o.o. nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich. W przypadku, gdy złożone Zamówienie, a także powstałe w wyniku jego realizacji Produkty naruszać będą prawa do patentów lub inne prawa osób trzecich, odpowiedzialnym za usunięcie skutków naruszeń będzie wyłącznie Kupujący. W szczególności Kupujący zobowiązany będzie do podjęcia na swój koszt
i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających pełną ochronę Renol Sp. z o.o. przed sporami, w tym roszczeniami związanymi z naruszeniem praw osób trzecich wskutek realizacji Zamówienia. Ponadto Kupujący zobowiązany będzie – w przypadku sporów, w tym roszczeń związanych z naruszeniem praw opisanych powyżej – zwolnić Renol Sp. z o.o. z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Renol Sp. z o.o. w postępowaniach sądowych i arbitrażowych lub egzekucyjnych albo w braku takiej możliwości przystępując po stronie Renol Sp. z o.o. do tych postępowań, a także zobowiązany będzie pokryć wszelkie koszty jakie Renol Sp. z o.o. poniesie lub będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku ze sporem,
w tym roszczeniami opisanymi powyżej. Powyższe nie zwalnia Kupującego od obowiązku odbioru przedmiotu Zamówienia i zapłaty ceny.
6. Zawarcie umowy sprzedaży / dostawy następuje przez przyjęcie pisemnego Zamówienia przesłanego fax-em lub w drodze wiadomości e-mail oraz potwierdzenia przez Renol Sp. z o.o.
7. Sprzedający może przyjąć Zamówienie od osób fizycznych (np. rolników ) w formie elektronicznej tylko w przypadku sprzedaży za pobraniem lub za przedpłatą.

§ 4.Cena

1. Ceny sprzedawanych Produktów ustalane są według cennika Renol Sp. z o.o. obowiązującego
w chwili złożenia Zamówienia, przy czym wyrażone w cenniku ceny nie obejmują podatku od towarów i usług VAT oraz koszów dodatkowych (np. transportu, opakowania).
2. Podane w cenniku ceny wyrażone są w złotych polskich.
3. Od cen podanych w cenniku odlicza się ewentualny rabat przyznany Kupującemu.

§ 5.Opakowanie

1. Koszt indywidualnego opakowania Produktu obciąża Renol Sp. z o.o., przy czym opakowanie Produktu nastąpi w sposób zwyczajowo w tej branży stosowany.
2. Koszt opakowania zbiorczego Produktu obciąża Kupującego i wskazany jest przez Renol Sp. z o.o.
w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5. Poprzez opakowanie zbiorcze rozumie się w szczególności palety jednorazowe, palety typu EURO, nadstawki drewniane. Odpłatność za inne niewskazane powyżej opakowanie zbiorcze ustalana jest między Stronami w drodze indywidualnej.
3. Kupujący ma prawo zwrócić opakowanie zbiorcze wielokrotnego użytku, znajdujące się w stanie niepogorszonym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Zwrot następuje na koszt Kupującego. W przypadku dokonania zwrotu, Renol Sp. z o.o. zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą opiewającą na wartość opakowań przyjętych przez Renol Sp. z o.o.

§ 6.Sposób dostawy

1. Kupujący w Zamówieniu wskazuje sposób dostawy Produktów:
1) odbiór przez Kupującego we własnym zakresie;
2) dostawa przez Renol Sp z o.o. w miejsce wskazane przez Kupującego.
2. Odbiór Produktów we własnym zakresie możliwy jest w miejscu i terminie wskazanym przez Renol Sp. z o.o.
3. Dostawa przez Renol Sp. z o.o. odbywa się na koszt Kupującego. Renol Sp. z o.o. przysługuje prawo swobodnego wyboru sposobu transportu, przewoźnika oraz podjęcia decyzji co do ubezpieczenia Produktu na czas transportu. Wszelkie związane z tym koszty ponosi Kupujący.
4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą:
1) wydania Produktów Kupującemu – w przypadku odbioru Produktów przez Kupującego we własnym zakresie;
2) przekazania Produktów przewoźnikowi – w przypadku dostawy Produktów przez Renol Sp.
z o.o.
5. Renol Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość powstania rozbieżności pomiędzy wielkością Zamówienia a ilością dostarczonych Produktów nie przekraczającej 5% wielkości dostawy.
W takim przypadku ewentualny niedobór lub nadwyżka ilościowa Produktów w stosunku do Zamówienia nie upoważnia Kupującego do odmowy przyjęcia dostawy, odstąpienia od umowy
w całości lub w części, czy też wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi. W przypadku nadwyżki ilościowej Produktów Kupujący zobowiązany jest zapłaty za ilość Produktów faktycznie dostarczoną.

§ 7. Termin dostawy

1. Wskazany w Zamówieniu przez Kupującego termin dostawy jest terminem orientacyjnym. Wiążący jest termin dostawy wskazany przez Renol Sp. z o.o. w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5.
2. W przypadku, gdy termin dostawy wskazany przez Renol Sp. z o.o. jest o co najmniej 14 dni dłuższy od terminu wskazanego w Zamówieniu, Kupujący może w terminie 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia Zamówienia zrezygnować z Zamówienia. Oświadczenie o rezygnacji
z Zamówienia powinno być przesłane fax-em lub w drodze wiadomości e-mail. Brak rezygnacji
w powyższym terminie jest jednoznaczny ze zgodą na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy.
3. Przez termin dostawy rozumie się:
1) termin przygotowania Produktów do odbioru – w przypadku odbioru Produktów przez Kupującego we własnym zakresie;
2) termin wydania Produktów przewoźnikowi – w przypadku dostawy Produktów przez Renol Sp. z o.o.
4. Renol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy maksymalnie o 7 dni, przy czym uchybienie terminowi dostawy w tych granicach nie stwarza po stronie Kupującego jakichkolwiek roszczeń, a zwłaszcza roszczeń odszkodowawczych.
O fakcie opóźnienia w dostawie oraz przewidywanym okresie opóźnienia Renol Sp. z o.o. zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Kupującego.
5. W przypadku, gdy Kupujący z jakichkolwiek przyczyn opóźnia się z odbiorem Produktów lub odmawia ich przyjęcia, Renol Sp. z o.o. ma prawo bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić. Powstałe w wyniku powyższego działania koszty (w szczególności koszty związane z transportem, składowaniem, ubezpieczeniem Produktów) ponosi Kupujący.
W przypadku, gdy Produkt został przygotowany na indywidualne zamówienie Kupującego, Renol Sp. z o.o. jest dodatkowo uprawniona, bez wyznaczania terminu dodatkowego, do złożenia Produktu w wybranym przez siebie magazynie na koszt Kupującego i domagania się zapłaty
w całości.
6. W przypadku, gdy z powodu wystąpienia siły wyższej zrealizowanie Zamówienia okaże się niemożliwe w całości, umowę uważa się za niezawartą. W przypadku, gdy z powodu wystąpienia siły wyższej zrealizowanie zamówienia okaże się w niemożliwe tylko w części, umowę uważa się za niezawartą w tej części. W ww. przypadkach Kupującemu nie przysługują względem Renol Sp.
z o.o. jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze. O powyższych okolicznościach Renol Sp. z o.o. zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Kupującego..

§ 8. Płatności

1. Podstawą zapłaty jest wystawiona przez Renol Sp. z o.o. faktura VAT.
2. Zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Renol Sp. z o.o. wskazany na fakturze.
3. Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, chyba że Strony przy zawieraniu umowy ustaliły inny, krótszy bądź dłuższy, termin zapłaty.
4. Renol Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wymagania od Kupującego przedpłaty za Zamówienie. Przedpłata następuje w gotówce, na podstawie opłaconej faktury proforma bądź poprzez wysłanie Zamówienia za pobraniem.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Renol Sp. z o.o.
6. W przypadku posiadania przez Renol Sp. z o.o. kilku wierzytelności wobec Kupującego i braku wskazania przez Kupującego którą wierzytelność reguluje, wpłata zaliczona zostanie w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej wierzytelności (w tym przede wszystkim na poczet zaległych należności ubocznych od tej wierzytelności).
7. W przypadku uchybienia przez Kupującego terminowi płatności Renol Sp. z o.o. może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Potrącenie należności Kupującego z kwot należnych Renol Sp. z o.o. może dotyczyć jedynie kwot bezspornych lub ustalonych prawomocnym wyrokiem sądowym.
9. Kupującemu nie przysługuje prawo zatrzymania w rozumieniu art. 461 § 1 KC czy też art. 496 KC.
10. Jeżeli po przyjęciu Zamówienia wyjdą na jaw okoliczności dotyczące Kupującego, mogące spowodować nie wywiązanie się przez niego z obowiązku zapłaty za Zamówienie, Renol Sp. z o.o. jest uprawniony, według własnego wyboru, do żądania zapłaty z góry lub ustanowienia przez Kupującego dodatkowego zabezpieczenia wskazanego przez Renol Sp. z o.o., w terminie wyznaczonym przez Renol Sp. z o.o. Do czasu zadośćuczynienia przez Kupującego ww. żądaniu, Renol Sp. z o.o. może wstrzymać się z realizacją Zamówienia. W przypadku gdy Kupujący odmawia zadośćuczynienia ww. żądaniu lub wyznaczony terminu upłynie bezskutecznie, Renol Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy. Skorzystanie przez Renol Sp. z o.o.
z ww. uprawnień nie stwarza po stronie Kupującego jakichkolwiek roszczeń, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

§ 9. Zastrzeżenie prawa własności

1. Renol Sp. z o.o zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu Produktów aż do całkowitej zapłaty przez niego ceny wskazanej na fakturze VAT, łącznie z kosztami związanymi z dostawą.
2. Kupujący nie może ustanawiać zastawu lub przewłaszczać na zabezpieczenie Produktów.
W przypadku zajęcia Produktu lub dokonania innych podobnych działań przez osoby trzecie, Kupujący niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Renol Sp. z o.o. oraz będzie współdziałał przy dochodzeniu przez Renol Sp. z o.o. swoich praw. Kupujący na każde żądanie Renol Sp. z o.o. poinformuje o ilości posiadanych przez siebie Produktów oraz miejscu ich przechowywania.
3. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatnościach, Renol Sp. z o.o. ma prawo wystąpienia
z żądaniem natychmiastowego zwrotu Produktów, a Kupujący jest zobowiązany Produkty wydać. Wystąpienie z ww. żądaniem pozostaje bez wpływu na ważność zawartej pomiędzy Stronami umowy, a także na możliwość dochodzenia przez Renol Sp. z o.o. dalej idących roszczeń. Wystąpienie z takim roszczeniem jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy jedynie wówczas, gdy takie oświadczenie zostanie wyraźnie przez Renol Sp. z o.o. złożone.
4. Przetworzenie lub zmianę Produktu uważa się za dokonywane na rzecz Renol Sp. z o.o. Jeżeli Produkt został przetworzony, połączony lub pomieszany z innymi Produktami, Renol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności na rzeczy ruchomej powstałej w wyniku ww. czynności. W przypadku, gdy Produkt został połączony lub pomieszany z rzeczami ruchomymi nie stanowiącymi własności Renol Sp. z o.o. w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Renol Sp. z o.o. nabywa współwłasność w nowo wytworzonej rzeczy według stosunku wartości Produktu i rzeczy z nim połączonych lub pomieszanych. W przypadku połączenia lub pomieszania Produktu z innymi rzeczami ruchomymi w taki sposób, że Produkt stanie się częścią składową innej rzeczy głównej stanowiącej własność Kupującego, Renol Sp. z o.o. staje się współwłaścicielem tej rzeczy w odpowiednim stosunku. W ww. przypadkach Kupujący już teraz przenosi na Renol Sp. z o.o. prawo współwłasności rzeczy przetworzonych, połączonych lub pomieszanych, zobowiązując się jednocześnie do sprawowania nad nimi pieczy. Objęcie przez Kupującego pieczy nad rzeczami przetworzonymi, połączonymi lub pomieszanymi zastępuje wydanie tej rzeczy. Postanowienia dotyczące Produktu stosuje się do rzeczy przetworzonych, połączonych lub pomieszanych.
5. Kupujący może przetwarzać i odsprzedawać Produkt, jednakże wyłącznie w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od rynkowych, chyba że pozostaje w opóźnieniu
z płatnościami, wstrzymał dokonywanie płatności lub został złożony w stosunku do niego wniosek
o wszczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku odsprzedaży Produktu, Kupujący, tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny oraz kosztów związanych z dostawą, przelewa niniejszym na Renol Sp. z o.o. wierzytelności powstałe w wyniku odprzedaży Produktu w pełnej wysokości wraz ze wszelkimi prawami, a Renol Sp. z o.o. niniejszym ten przelew przyjmuje. W przypadku zbycia przez Kupującego Produktu – po jego przetworzeniu, połączeniu lub pomieszaniu wraz z rzeczami nie stanowiącymi własności Kupującego, Kupujący przelewa niniejszym na Renol Sp. z o.o. powstałe w wyniku zbycia wszelkie roszczenia i prawa uboczne do wysokości ceny Produktu wraz
z kosztami dostawy, a Renol Sp. z o.o. niniejszym przelew ten przyjmuje. Pomimo przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do ich dochodzenia. Nie narusza to praw Renol Sp. z o.o. do dochodzenia roszczeń, jednakże Renol Sp. z o.o. zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Kupujący terminowo wywiązuje się wobec Renol Sp. z o.o. ze swoich zobowiązań oraz nie został złożony
w stosunku do niego wniosek o ogłoszenie upadłości, nie wstrzymał płatności, nie istnieją wątpliwości co do jego wypłacalności i zdolności kredytowej.
6. Na żądanie Renol Sp. z o.o. Kupujący niezwłocznie powiadomi Renol Sp. z o.o. o wszystkich przelanych na Renol Sp. z o.o. wierzytelnościach oraz ich dłużnikach, przekaże wszelkie dane niezbędne w celu dochodzenia wierzytelności, wyda niezbędne do tego dokumenty i powiadomi dłużników o przelewie wierzytelności. Kupujący przeniesie na Renol Sp. z o.o. prawa wynikające
z weksli wystawionych przez dalszych nabywców.

§ 10. Rękojmia

1. Kupujący zobowiązany jest do zbadania Produktów niezwłocznie po ich odebraniu / dostarczeniu. Wszelkie wady fizyczne Produktów należy zgłosić wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od daty odbioru / dostawy, a w przypadku wad ukrytych w terminie 10 dni od ujawnienia wady. Po upływie powyższych terminów roszczenia Kupującego z tytułu wad fizycznych Produktów wygasają.
2. Zgłoszenie wady powinno być złożone w sposób umożliwiający weryfikację jego zasadności,
a w szczególności opisywać w sposób wyczerpujący ujawnioną wadę. Reklamacje nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku dochodzenia roszczeń z rękojmi, uprawnienia Kupującego ograniczone są do żądania wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do żądania usunięcia wad, w tym zakresie
w jakim reklamacja zostanie uznana przez Renol Sp. z o.o. za zasadną. Zwyczajowo przyjęte
w handlu ubytki dotyczące wagi i koloru nie stanowią wady fizycznej Produktu. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wszelkie koszty poniesione przez Renol Sp. z o.o. w związku
z jej zgłoszeniem oraz rozpatrzeniem, obciążają Kupującego.
4. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej wady części Produktów, Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu Produktu ani do odstąpienia od umowy.
5. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad. Termin ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni od dnia poinformowania Renol Sp. z o.o. o wadzie. Wadliwe Produkty Kupujący zobowiązany jest przechować nieodpłatnie i na swoje ryzyko do chwili ich wymiany na wolne od wad lub usunięcia ich wad.
6. Renol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe po przejściu ryzyka na Kupującego, chyba że wady te powstały z przyczyn tkwiących poprzednio w Produktach. Renol Sp. z o.o. nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za wady powstałe wskutek nieprawidłowej eksploatacji lub montażu Produktów przez Kupującego lub osoby trzecie, a także wskutek zwykłego ich zużycia bądź dokonania przez Kupującego lub osoby trzecie samowolnej przeróbki lub naprawy.

§ 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Renol Sp. z o.o. obejmuje wyłącznie skutki działań/zaniechań noszących znamiona winy umyślnej i ograniczona jest zawsze do obowiązku naprawienia poniesionej przez Kupującego straty będącej typowym i przewidywalnym skutkiem zawinionego działania/zaniechania Renol Sp. z o.o. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2, Renol Sp. z o.o. nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim,
w szczególności wynikające z wad rzeczy lub naruszenia przez Renol Sp. z o.o. postanowień niniejszego Regulamin lub zawartej z Kupującym umowy.
2. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny określają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Renol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów pisarskich, maszynowych, drukarskich bądź rachunkowych zawartych w załączonych do Produktów dokumentach.

§ 12. Gwarancja

Renol Sp. z o.o. udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie Produkty. Warunki udzielenia gwarancji oraz okres, na jaki zostaje ona udzielona wynika z dokumentu Ogólne Warunki Gwarancji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 13. Koszty narzędzi, wyposażenie promocyjne

1. W przypadku gdy do produkcji Produktów zamówionych przez Kupującego konieczne jest wytworzenie specjalnych narzędzi, Kupujący zobowiązany jest do uprzedniej zapłaty uzgodnionej części lub całości kosztów ich wytworzenia. W ww. przypadku Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia co do własności bądź posiadania wytworzonych narzędzi, a ich wyłącznym właścicielem staje się Renol Sp. z o.o., chyba że co innego wynika z umowy zawartej między Stronami.
2. Renol Sp. z o.o. zobowiązuje się przechowywać wytworzone narzędzia w okresie 1 roku od dnia realizacji ostatniej dostawy Produktów, do których produkcji je wytworzono. W tym okresie nie Renol Sp. z o.o. zobowiązuje się nie używać narzędzi w celu produkcji Produktów dla innego Kupującego. Jeżeli w ciągu powyższego terminu Kupujący nie złoży Zamówienia dotyczącego Produktów, do których wytworzenia używane będą wspomniane narzędzia, Renol Sp. z o.o. uzyskujemy prawo do swobodnego rozporządzania narzędziami, w tym w szczególności do wytwarzania z pomocą tych narzędzi Produktów dla innych Kupujących – bez konieczności zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego części lub całości kosztów wytworzenia narzędzi.
3. Jeżeli po wytworzeniu narzędzi nie dojdzie do realizacji Zamówienia Kupującego z przyczyn technicznych (np. wskutek błędów w dokumentacji dostarczonej przez Kupującego albo nadmiernych trudności związanych z wytworzeniem Produktu) bądź wskutek rezygnacji Kupującego, Kupujący – w przypadku, gdy dokonał zapłaty tylko części kosztów wytworzenia narzędzi – zobowiązany jest zwrócić Renol Sp. z o.o. pozostałą cześć kosztów wytworzenia, jak również ewentualne poniesione przez Renol Sp. z o.o. koszty uboczne, w tym w szczególności koszty szkolenia personelu.

§ 14. Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie uzyskane przez Kupującego informacje dotyczące zasad kształtowania współpracy handlowej przez Renol Sp. z o.o., sposobów organizacji produkcji, dystrybucji i reklamy, a także stosowanej technologii stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Kupujący nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z zawieranych z Renol Sp. z o.o. umów sprzedaży / dostawy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej oraz sporządzonej na piśmie zgody Renol Sp. z o.o.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku, gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, jak również ich ewentualnych załączników, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle zawieranych umów sprzedaży lub dostawy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Renol Sp. z o.o.

stopka_renol logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo